Zalety

Leki z importu równoleg??ego mog? by? od kilkunastu do kilkudziesi?ciu procent ta??sze od leków dystrybuowanych w tradycyjny sposób tzn. oferowanych przez producenta na rynku polskim. Zró??nicowanie cen leków przez producentów w Europie wynika z d???enia do maksymalizacji zysków. My natomiast kupujemy leki tam, gdzie kosztuj? najmniej i sprowadzamy do Polski, by zaoferowa? je pacjentom w jak najni??szej cenie. Ró??nice cen leków pomi?dzy pa??stwami s? na tyle du??e, ??e nawet po uwzgl?dnieniu kosztów transportu i przepakowania, mo??emy zaoferowa? je znacznie taniej ni?? firmy farmaceutyczne.

Oszcz?dno??ci wynikaj?ce importu równoleg??ego w Europie szacuje si? na kilkaset milionów euro rocznie. Badania dowodz?, ??e import równoleg??y zmusza producentów do obni??ania cen leków oferowanych przez nich w krajach importu.

W Polsce pacjenci, szpitale i NFZ zaoszcz?dzili dzi?ki importowi równoleg??emu produktów leczniczych w latach 2005 – 2009 prawie 300 mln z??. Tak wynika z raportu Stowarzyszenia Importerów Równoleg??ych Produktów Leczniczych (SIRPL) i Deloitte Audyt.

Ta ni??sza cena to nie tylko oszcz?dno???, ale te?? mo??liwo??? dost?pu do nowoczesnej terapii w atrakcyjnej cenie. Import równoleg??y stanowi jedyn? mo??liwo??? zakupu leku, który obj?ty jest ochron? patentow? w ni??szej cenie. Lek z importu równoleg??ego to nie zamiennik.