Traktat Wspólnotowy

Zasada swobodnego przep??ywu towarów

Art. 34. Ograniczenia ilo??ciowe w przywozie oraz wszelkie ??rodki o skutku równowa??nym s? zakazane mi?dzy Panstwami Cz??onkowskimi.

Art. 35. Ograniczenia ilo??ciowe w wywozie oraz wszelkie ??rodki o skutku równowa??nym s? zakazane mi?dzy Pa??stwami Cz??onkowskimi.

Art. 36. Postanowienia artyku??ów 28 i 29 nie stanowi? przeszkody w stosowaniu zakazów lub ogranicze?? przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasadnionych wzgl?dami moralno??ci publicznej, porz?dku publicznego, bezpiecze??stwa publicznego, ochrony zdrowia i ??ycia ludzi i zwierz?t lub ochrony ro??lin, ochrony narodowych dóbr kultury o warto??ci artystycznej, historycznej lub archeologicznej, b?d?? ochrony w??asno??ci przemys??owej i handlowej. Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowi? ??rodka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ogranicze?? w handlu mi?dzy Pa??stwami Cz??onkowskimi.

 Czytaj wi?cej:

The Treaty on the Functioning of the European Union - wersja angielska

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej - wersja polska