Historia

Pierwsze orzeczenia Europejskiego Trybuna??u Sprawiedliwo??ci (ETS) z 1974 r. i kolejne z 1976 r. w sprawach DePeijper przyjmuje si? powszechnie jako pocz?tek importu równoleg??ego leków w Europie. Pó??niejsze orzeczenia potwierdza??y legalno??? importu równoleg??ego, obja??niaj?c kwestie sporne pojawiaj?ce si? w ramach - cz?sto niezgodnych z prawem - dzia??a?? firm farmaceutycznych.
 
Zbiorcze opracowania dotycz?ce handlu równoleg??ego zosta??y opublikowane w postaci Komunikatów Komisji w 1982 roku - COM(1982)279 oraz w 2003 roku - COM(2003)839. Stanowi? one kompendium wiedzy przygotowanej w oparciu o akty prawne UE oraz aktualne orzecznictwo ETS.

Import równoleg??y jest jedyn? dost?pn? form? konkurencji dla leków w okresie, kiedy chronione s? one patentem. W Europie rozwija si? od dziesi?cioleci pomimo wysi??ków firm farmaceutycznych zmierzaj?cych do jego zastopowania. Jest to dzia??alno??? po???dana spo??ecznie, poniewa?? w przeciwnym razie pacjenci nie byliby lekami z importu zainteresowani. Obecnie udzia?? leków z importu równoleg??ego w rynku farmaceutycznym si?ga od kilku do kilkunastu procent. Najwy??szy jest w Wielkiej Brytanii oraz w krajach skandynawskich.