Bezpieczeństwo

Import równoleg??ym jest legalnym i bezpiecznym sposobem dystrybucji produktów leczniczych. Proces ten w ??aden sposób nie wp??ywa na ich w??a??ciwo??ci terapeutyczne. Leki te dopuszczane s? do obrotu na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, odr?bnej dla ka??dego produktu.

Delfarma podlega dok??adnie tym samym uregulowaniom prawnym, co pozosta??e hurtownie farmaceutyczne dzia??aj?ce na polskim rynku, a zak??ady przepakowuj?ce leki dzia??aj? w warunkach identycznych, jak inne firmy farmaceutyczne. Taki sam jest równie?? tryb i zakres kontroli.

Dodatkowo proces przepakowywania produktów leczniczych gwarantuje dodatkow? kontrol? jako??ci leków-jedyn? od momentu opuszczenia magazynu producenta. Podczas przepakowywania przeszkolony personel dokonuje kontroli wzrokowej opakowa?? bezpo??rednich (blistry, fiolki itp.), eliminuj?c produkty uszkodzone i niepe??nowarto??ciowe oraz zapewnia dodatkow? barier? ochronn? przed przedostaniem si? leków podrobionych na rynek.

Inspekcje przeprowadzone przez TÜV SÜD w Delfarmie oraz w firmach przepakowuj?cych leki na nasze zlecenie zako??czy??y si? pozytywnym rezultatem. Podmioty przestrzegaj? zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP). Procesy s? kontrolowane, a personel odpowiednio przygotowany. Inspekcje potwierdzi??y, ??e import równoleg??y jest bezpiecznym ogniwem dystrybucji farmaceutycznej.