Aktualności

Więcej »

Ka??dego roku s??u??ba zdrowia i pacjenci oszcz?dzaj? setki milionów euro dzi?ki importowi równoleg??emu – takie wnioski p??yn? z raportów zaprezentowanych w Parlamencie Europejskim.

Więcej »

Podczas I Forum Importu Równoleg??ego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Importerów Równoleg??ych Produktów Leczniczych (SIRPL) w Warszawie, profesorowie ekonomii, prawnicy, analitycy IMS, eksperci z kraju i z zagranicy omówili kluczowe zagadnienia dotycz?ce dystrybucji równoleg??ej. Importerzy zaproponowali zmiany w ustawie refundacyjnej generuj?ce 6 mln oszcz?dno??ci rocznie dla NFZ i pacjentów.

Więcej »

W miesi?czniku Lek w Polsce ukaza?? si? artyku?? Tomasza Dzitko, Przewodnicz?cego Rady Nadzorczej Delfarmy, Prezesa Stowarzyszenia Importerów Równoleg??ych Produktów Leczniczych, dotycz?cy specyfiki dzia??alno??ci importerów równoleg??ych w Polsce, odpowiedzialno??ci z ni? zwi?zanej oraz korzy??ci, jakie przynosi pacjentom.

Więcej »

Po raz kolejny zwyci???y??a konkurencja i interes pacjenta. Importerzy równolegli w Polsce i w Europie z zadowoleniem przyj?li dzisiejsze g??osowanie Parlamentu Europejskiego nad projektem dotycz?cym zwalczania leków sfa??szowanych przed??o??onego przez Komisj? Europejsk? w grudniu 2008 roku. Po d??ugich dyskusjach z projektu usuni?to najbardziej kontrowersyjne zapisy dotycz?ce ograniczenia dystrybucji równoleg??ej poprzez zakaz przepakowywania produktów leczniczych.

Więcej »

Stowarzyszenie Importerów Równoleg??ych Produktów Leczniczych (SIRPL) przekaza??o do Ministerstwa Zdrowia dwie poprawki odno??nie projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, ??rodków spo??ywczych specjalnego przeznaczenia ??ywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej potocznie ustaw? refundacyjn?.

Więcej »

Prawie 300 mln z?? zaoszcz?dzili pacjenci, szpitale i NZF dzi?ki importowi równoleg??emu produktów leczniczych  w latach 2005 – 2009. Tak wynika z raportu Stowarzyszenia Importerów Równoleg??ych Produktów Leczniczych (SIRPL) zweryfikowanego przez firm? Deloitte Audyt. Inspekcje przeprowadzone przez TÜV SÜD Polska potwierdzi??y bezpiecze??stwo dystrybucji równoleg??ej w Polsce.

Więcej »

Europejski Trybuna?? Sprawiedliwo??ci potwierdzi??, ??e podwójne ceny stanowi? praktyk? antykonkurencyjn? w sektorze farmaceutycznym, podobnie jak w innych ga???ziach przemys??u.

Więcej »

Zdaniem Rzecznika Generalnego Vericy Trstenjak, porozumienie zawarte przez przedsi?biorstwo farmaceutyczne, ustanawiaj?ce w celu ogranicznenia handlu r??wnoleg??ego wy??sze ceny eksportowe, ma na celu ograniczanie konkurencji.

Wybierz stronę: 1 2 3